Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Håndbog til elever og forældre på Den Kongelige balletlinje.

Denne lille håndbog er en beskrivelse af de tilbud og forpligtelser, der knytter sig til at være elev og forældre til elever på et talentcenter under Det Kongelige Teaters Balletskole (KGLBS).

Informationen kan give svar på nogle af de spørgsmål, der ofte dukker op igennem året samt et indtryk af, hvad der forventes af forældrene, og hvad det betyder at have et barn på et talentcenter.

Talentcenterets mål er at udvikle ballettalenter, så de har mulighed for at fortsætte deres danseuddannelse på Det Kongelige Teaters Balletskole (KGLBS). Undervisningen skal således leve op til de krav, som KGLBS stiller til elever på de forskellige alderstrin.

Talentcentrene findes på allerede eksisterende balletskoler. Talentcentrene tilbyder ballet på særlige talenthold til og med 6. klasse. Fra 7. klasse er der mulighed for at fortsætte dansekarrieren på Det Kongelige Teaters Balletskole i København.  Læs mere herom sidst i 'håndbogen'

KGLBS ledes af kunstnerisk leder Anne Holm-Jensen Peyk og administrativ leder Charlotte Falkentoft. Skolen hører under Den Kongelige Ballet, som ledes af balletmester Nikolaj Hübbe.

KGLBS har herudover en koordinator i form af Christina Olsson, der står for det daglige samarbejde mellem talentcentrene og KGLBS.

God læselyst!

Forventninger og mødepligt

Når man er elev på et af KGLBS´ talent- centre og dermed elev på en eliteskole, forventes det, at man møder op til alle træningstimer. Det er nødvendigt for at opnå den styrke og teknik, som kræves for at danse ballet på højt niveau. Fravær på grund af sygdom og særlige om- stændigheder kan opstå og skal altid meldes til talentcentret.

Samtaler

KGLBS´koordinator kommer på besøg på talentcentret i løbet af året for at se undervisningen og sparre med balletlæreren om elevernes trivsel og udvikling.

I 6. klasse har eleverne en gang årligt en samtale med egen balletlærer og koordinatoren, hvor man taler om, hvordan eleven udvikler sig. Forud for samtalen er der udsendt en balletevaluering fra balletlæreren, som samtalen tager udgangspunkt i. Der udgives balletevaluering én gang årligt.

Eksamen

I juni måned afholdes eksamen, hvor børnene samlet går ind og viser deres program. Til stede ved eksamen er koordinatoren fra KGLBS samt evt. yderligere en repræsentant fra KGLBS.

Efter eksamen vurderes det, hvorvidt eleven kan fortsætte på talentholdet. Svar fra eksamen udsendes pr mail, undtagen for 6. klasse, hvor der afholdes samtaler mellem elev, forældre, balletlærer og koordinator. På samtalen får eleven svar på, om eleven tilbydes at gå til audition på KGLBS i København.

Ofte er det en fysisk begrundelse, der gør, at eleven ikke går videre efter eksamen. Det kan f.eks. en for lille tournering (udadrotation i hoften), utilstrækkeligt fodstræk eller utilstræk- kelig smidighed.

Ballettræning og fritidsaktiviteter

Elever optaget på Det Kongelige Teaters Talentcentre trænes i henhold til Det Kongelige Teaters ”syllabus”. Det vil sige med de samme læringsmål og med den samme tekniske samt stilmæssige tilgang til ballet, som karakteriserer Det Kongelige Teaters Balletskole. Af disse grunde, og for at undgå forkert indlæring og overbelastning, frarådes elever på talentholdet at træne ballet ud over træningen på talentholdet. Vi forventer, at denne anbefaling følges, da det må være i alles interesse, at eleverne gives de bedste muligheder for at opnå optagelse på Det Kongelige Teaters Balletskole efter 6. klasse.

Balletelever må rigtig gerne være fysisk aktive ved siden af ballettræningen, hvis der er tid og overskud til det. Det kan dels bidrage til en almen fysisk og motorisk udvikling, dels undersætte sociale relationer uden for balletten. Den fysiske aktivitet kan være alt fra ”leg i haven” og en tur i svømmehallen til faste/ugentlige aktiviteter, f.eks. i idrætsforeninger eller på musik- og kulturskoler.

Balletbørn og forældre opfordres til at vende indhold og omfang af øvrig fysisk aktivitet/træning med elevens balletlærer.

Sko og ballettøj

På talentcenteret får hver elev, uden beregning, et par bløde balletsko og et par tåspidssko pr. år fra 4. klasse, når denne træning påbegyndes.

Der er fitting af sko for nye elever hvert år i begyndelsen af skoleåret ved Inger Simonsen, ballet@balletbutikken.dk, Tlf: 22 86 08 30

Udover de sko KGLBS betaler skal man selv købe sko.Balletsko

Det er et krav, at elever på talentcentrene anskaffer samme model og mærke, som anvist ved sko fittingen. Formålet hermed er at sikre, at eleven har de mest optimale balletsko på.

Inden nye sko tages i brug skal de godkendes af balletlæreren.  Herudover skal eleverne være iklædt det ballettræningstøj, som er aftalt med den enkelte balletlærer på talentcenteret.  

Fysioterapeut

Nogle gange opstår der behov for at blive set af en fysioterapeut. Som udgangspunkt anvendes lokal fysioterapeut. Det er imidlertid muligt at blive tilset af KGLBS´ fysioterapeut, hvis det skønnes nødvendigt. Koordinatoren fra KGLBS og balletlæreren beslutter i samråd, om KGLBS´ fysioterapeut skal kontaktes.

Se-på-dage

I løbet af sæsonen afholdes Se-på- dage, hvor forældrene kan komme og se eleverne danse. Ved Se-på-dage er det kun tilladt at tage fotos af eget barn med mindre der er samtykke fra samtlige andre på billedet. Der må ikke filmes. Dagene planlægges af talentcentret.

Fototilladelse

Alle forældre til elever på talentcentrene skal underskrive et dokument, hvor de giver tilladelse til, at deres barn må del- tage i PR- og marketingopgaver for KGLBS.

Besøg på Det Kongelige Teater

To gange pr. sæson er der besøgsdage på Det Kongelige Teater for elever i 3.-6.kl, Her overværer de træning og senere træner de med de alderssvarende elever på KGLBS. De overværer også en sceneprøve på en balletforestilling på Gamle Scene. Dagen tilrettelægges af KGLBS´ koordinator, mens det praktiske omkring transport m.m. tilrettelægges af de enkelte talentcentre.

Under de to besøgsdage kan enkelte forældre følge med som tilsyn. Dette aftales med talentcentret.

6. klasses elever kommer på besøg på KGLBS 2 gange 1 uge om året, hvor de overnatter på KGLBS´ kollegium og træner sammen med de jævnaldrende elever på KGLBS. Opholdene er med kost og logi, mens transport er foræl- drebetalt. KGLBS planlægger disse besøg.

Lige før jul afholdes KGLBS´ traditionsrige julebal. Her vil der være mulighed for, at talentcentrenes elever fra 6. klasse deltager. Forældrene sørger selv for at bringe og hente deres børn ved kollegiet.

Optagelse på Balletskolen i København

Ved udgangen af 6. klasse kan elever på talentcentre opnå optagelse på Det Kongelige Teaters Balletskole i København.

Optages eleven, kan eleven flytte ind på balletskolens kollegium, der ligger på balletskolen. Der er brugerbetaling på såvel balletskolen som på kollegiet.

Brugerbetalingen på Balletskolen udgør 1870 kr. pr. måned i 12 måneder. På kollegiet betales 2.050 kr. pr. måned og juli er betalingsfri. Skolen yder fripladser eller reducerede fripladser ved indkom- ster under 400.000 kr. (alle 2017-tal).

På KGLBS får eleverne de træningstimer, der kræves for at opnå den fornødne styrke, teknik og sceneerfaring. Eleverne træner 5 - 6 dage om ugen, og de medvirker herudover i prøver og forestillinger.

Både børneballetter og forestillinger sammen med Den Kongelige Ballet. I 8. – 9. klasse er man automatisk en del af Kompagni B.

Kompagni B er verdens første balletkompagni for, med og af teenagers. Det ledes af Tim Rushton.

I Kompagni B skaber eleverne forestil- linger og holder også workshops for børn. Eleverne får sceneerfaring, lærer at arbejde sammen som et ensemble samt tage ansvar for f.eks. koreografi og valg af musik og kostumer.

Når man er færdig med 9. klasse kan eleven blive optaget på den 3-årige aspirantuddannelse. Uddannelsen foregår dels på Det Kongelige  Teater og dels på Falkonérgårdens Gymnasium og HF, hvor elever følger en 3- årig HF på Team Danmark linjen. Efter 3 år vil eleverne have en fuld HF.

Overgangen til Balletskolen i København

For at give elever og forældre et indblik i, hvordan det er at flytte til København og gå på balletskolen inviteres 5. klasses forældre på kollegiebesøg efter eksa- men i juni måned. Her vil de få et indblik i, hvad det vil sige at bo på kollegiet og have sin hverdag på teatret.  Samtidig får forældrene opgaver med hjem, som de skal arbejde med, sammen med deres børn.

Efter audition i juni inviteres forældre og de elever, som skal starte  i København i 7. klasse til et besøg på kollegiet. Her samles op på forældrebesøget året før, og elever og forældre får flere detaljer på plads i forhold til at ”flytte hjemmefra".